Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ( Dz. U.poz. 451) obowiązujące od 1 czerwca 2016 r.

Co można produkować i sprzedawać konsumentom końcowym w ramach Działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej?

W ramach działalności MOL można prowadzić:

- rozbiór mięsa wieprzowego, wołowego, baraniego, koziego, końskiego, z drobiu lub zajęczaków,  zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,

- produkcję surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych,

- produkcję wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa,

- produkcję produktów mlecznych i produktów na bazie siary,

- produkcję produktów jajecznych z ugotowanych jaj,

- produkcję gotowych posiłków ( potraw) z produktów pochodzenia zwierzęcego, lub z udziałem tych produktów, pod warunkiem, że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący do głównych składników został wyprodukowany w tym zakładzie.

Obszar sprzedaży i dostaw w ramach MLO

Województwo, w którym

Jest prowadzona produkcja lub  2) Sąsiadujące z nim powiaty lub   3) Obszar miast stanowiących siedzibę wojewody, lub sejmiku województwa położonych na obszarach województw sąsiadujących z woj. w którym jest prowadzona produkcja,   4) Terytorium całej Polski

- wyłącznie podczas wystaw,

- festynów , targów, lub kiermaszy

(organizowanych w celach promocyjnych)

 

Maksymalna wielkość dostaw (obligatoryjnych) w ramach MOL.

- mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkcja surowych wyrobów mięsnych lub mięsa  mielonego – tona tygodniowo,

- mięso drobiowe lub zajęczaków lub produkcja z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego –  0,5 tony tygodniowo,

- mięso zwierząt łownych ( zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkcja z tego mięsa  surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego –  0,5 tony tygodniowo ( lub 26 ton rocznie – zgoda i decyzja  administracyjna PLW),

- produkty mięsne – 1,5 tony tygodniowo,

- produkty mleczne lub na bazie siary – 0,5 tony tygodniowo,

- produkty rybołówstwa – 0,5 tony tygodniowo ( lub 26 ton rocznie – zgoda i decyzja dministracyjna PLW),

- produkty jajeczne – 0,15 tony tygodni,

- gotowe posiłki ( potrawy) – 1,5 tony tygodniowo.

 

Wymagania dla działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej stosuje się przepisy rozporządzenia ( WE ) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. – w sprawie higieny środków spożywczych.

Rejestracja działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej (MLO).

Zgodnie z art. 19 i 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego warunkiem zarejestrowania działalności MLO jest:

  • Opracowanie projektu technologicznego zakładu ( rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. poz. 434 ),
  • Przesłanie projektu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności oraz pisemne powiadomienie go o zakresie, wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w takim zakładzie.
  • Złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności,

Elementy, które powinien zawierać wniosek oraz ewentualne dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku określa art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

 

Działalność można rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej o wpisie do właściwego rejestru i nadaniu zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.