Nie maleje zapotrzebowanie rolników na porady prawne, zwłaszcza w dziedzinie prawa unijnego. Poza sprawami indywidualnymi przygotowywane są opinie prawne kierowane do jednostek centralnych. W ramach izbowego zespołu radców  porad prawnych udzielają:

w siedzibie biura w Przysieku

- radca prawny Michał Gilewicz tel. kontaktowy 606837586

- radca prawny Bartosz Frymarkiewicz tel. kontaktowy 601063321

w siedzibie biura w Bydgoszczy

- radca prawny Elżbieta Zawistowska-Stańczyk tel. 52 3212623

Rozporządzenie KE w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19).

Z uwagi na szybki rozwój energetyki odnawialnej, w tym pozyskiwania energii poprzez budowę farm fotowoltaicznych, na rynku pojawiło się wiele firm chcących wydzierżawić od rolników grunty pod budowę tego rodzaju instalacji. W artykule postaram się przybliżyć na co właściciel nieruchomości powinien zwrócić uwagę podpisując tego rodzaju umowę dzierżawy.

Bardzo często w skład gospodarstwa rolnego wchodzą również grunty, które nie stanowią własności rolnika lecz są przez niego dzierżawione lub też wydzierżawiane innym podmiotom. Dlatego właśnie umowa dzierżawy gruntów rolnych jest jedną z najczęściej zawieranych przez rolników umów. Możliwość korzystania z dopłat unijnych, kredytów itd. sprawia, iż umów tych zawiera się coraz więcej.

Za bezsporne należy uznać, że prowadzenie produkcji rolnej różni się w znaczący sposób od prowadzenie innego typu działalności gospodarczej. Wynika to przede wszystkim z faktu dużego uzależnienia efektów produkcji rolnej od czynników niezależnych od rolnika oraz nieustannej zmiany cen produktów rolnych. Ustawodawca dostrzegając specyfikę branży rolnej przewidział w kodeksie cywilnym odrębny typ umowy – umowę kontraktacji, której właściwości mają na celu zminimalizowanie ryzyka utraty zysku, jakie ponoszą corocznie rolnicy przystępując do prac polowych.