Nie maleje zapotrzebowanie rolników na porady prawne, zwłaszcza w dziedzinie prawa unijnego. Poza sprawami indywidualnymi przygotowywane są opinie prawne kierowane do jednostek centralnych. W ramach izbowego zespołu radców  porad prawnych udzielają:

w siedzibie biura w Przysieku

- radca prawny Przemysław Ziemecki tel. 606996066, dyżury w czwartki w godzinach: 11:00 -14:00

w siedzibie biura w Bydgoszczy

- radca prawny Elżbieta Zawistowska-Stańczyk tel. 52 3212623

W ostatnim czasie Izba otrzymuje liczne prośby  rolników o zaopiniowanie oferowanych im przez różnych inwestorów propozycji zawarcia  umów dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe lub fotowoltaiczne. Bardzo duża liczba tego typu spraw uniemożliwia terminowe sporządzanie indywidualnych opinii prawnych dla każdej z nich.

W związku z dużą ilością wydanych decyzji odmownych przez ARiMR  w sprawach pomocy dla rolników dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie, Mecenas Gilewicz przygotował wzór odwołania do wykorzystania przez rolników. Wzór przykładowego odwołania  w załączniku.

Rozporządzenie KE w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19).

Zamieszczamy stanowisko radcy prawnego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Michała Gilewicza  w sprawie możliwości ubiegania się o świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych pobierających emeryturę lub rentę z rolniczego ubezpieczenia społecznego w KRUS.

Z uwagi na szybki rozwój energetyki odnawialnej, w tym pozyskiwania energii poprzez budowę farm fotowoltaicznych, na rynku pojawiło się wiele firm chcących wydzierżawić od rolników grunty pod budowę tego rodzaju instalacji. W artykule postaram się przybliżyć na co właściciel nieruchomości powinien zwrócić uwagę podpisując tego rodzaju umowę dzierżawy.