Wieś Kujawsko-Pomorska

O miesięczniku…

Wieś Kujawsko-Pomorska, wydawana wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku od 2001 roku, jest miesięcznikiem adresowanym do rolników i ich rodzin oraz innych osób zainteresowanych sprawami wsi i ich mieszkańców. Misją czasopisma jest wspieranie w zakresie informacji i edukacji z obszaru technologii i ekonomiki w celu poprawy jakości życia jej czytelników. W czasopiśmie otrzymają Państwo szereg informacji popularyzujących innowacje w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dużo uwagi poświęciliśmy także ekonomice rolnictwa i zarządzaniu, w tym pozyskiwaniu środków na inwestycje m.in. z Unii Europejskiej. Ważny blok informacji poświęcony jest życiu społecznemu, w tym prawu oraz ekologii i ekonomii społecznej. W każdym numerze możemy znaleźć przepisy na domowe dania oraz pomysł jak upiększyć dom i ogród. Dodatkową atrakcją są relacje z wyjazdów zagranicznych często do egzotycznych krajów. Od czasu do czasu możemy przeczytać utwór lokalnego poety, a zawsze relacje z wydarzeń takich jak: tragi, wystawy zwierząt, dni pola, dożynki, jarmarki czy festyny wiejskie.

Podsumowując, we Wsi Kujawsko-Pomorskiej jest po trosze wszystko.Każdy może tu znaleźć coś co go zainteresuje, a jeśli zechce to może napisać do redakcji lub też zadać pytanie. Miesięcznik zawiera oprócz własnych artykułów i wywiadów, także materiały sponsorowane i reklamy oraz przedruki najciekawszych publikacji z innych branżowych czasopism. Redakcja stawia sobie za cel dotrzeć z intersującą propozycją do jak największej liczby czytelników, jest to trudne zadanie w czasach silnej konkurencji, nie tylko ze strony prasy, ale przede wszystkim różnych kanałów multimedialnych. Utrzymująca się od lat liczba prenumeratorów oraz nagrody ze strony firm prowadzących profesjonalną ocenę wydawnictw branżowych świadczą, że udaje się osiągać postawione cele.

Marek J. Nowacki
Redaktor Naczelny Wsi Kujawsko-Pomorskiej

  

 

Przemyślenia i obserwacje

Minął rok 2020 i zaczyna się nowy 2021. Pora pomyśleć o produkcji na nowy sezon.

Przegląd systemów doradztwa rolniczego w wybranych krajach UE
Konieczność dostosowania działalności doradczej do zmieniającego się obrazu wsi i obszarów wiejskich spowodowała wdrożenie w części krajów UE działań restrukturyzacyjnych wychodzących naprzeciw nowym wyzwaniom. Zmiany dotyczą szczególnie prywatyzacji, nowych sposobów finansowania doradztwa oraz integracji instytucji doradczych z instytucjami badawczymi. W wyniku tych procesów pojawiły się w różnych państwach nowe systemy doradztwa: oprócz powszechnego państwowego mamy dziś do czynienia z doradztwem półpaństwowym i prywatnym. Współczesną tendencją jest ciągłe zmniejszenie roli doradztwa państwowego na rzecz doradztwa finansowanego przez rolników lub w pełni komercyjnego.

Koszty pracy rosną
Tendencje w krajach rozwiniętych wskazują na najwyższą dynamikę wzrostu ceny pracy, o wiele wyższą niż ceny maszyn i urządzeń, środków produkcji, a szczególnie wyższą od cen surowców rolniczych. Konieczne staje się zastępowanie drożejącej pracy relatywnie taniejącymi środkami technicznymi. Ceny pracy najemnej w gospodarstwach rolniczych podążają za płacami w gospodarce narodowej. Trend opłaty najmu w Polsce był w latach 2004–2018 stabilny i wyraźnie wzrostowy (1 590 zł na osobę rocznie), gdy trend dochodów był zmienny przy o połowę wolniejszym wzroście, a tylko część dochodu jest odpowiednikiem opłaty pracy. Rolnikom w Polsce coraz trudniej jest konkurować o dostęp do siły roboczej z działami pozarolniczymi oraz innymi krajami UE.

O Krajowych Dniach Pola Minikowo 2021
Wywiad z Ryszardem Zarudzkim, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.