Zarząd KRIR wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, przedstawiając propozycje rozwiązania problemów związanych z emeryturami rolniczymi. W odpowiedzi Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że obecnie trwa szczegółowa analiza koncepcji  zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę.

Ewentualne zmiany w omawianym zakresie oznaczać będą przemodelowanie istniejącego obecnie systemu ubezpieczeń społecznych rolników, w którym rolnik uzyskuje prawo do świadczenia emerytalnego czy rentowego przy założeniu, że z powodu wieku lub stanu zdrowia utracił zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, czyli możliwość jego prowadzenia. Skutkuje to zaprzestaniem działalności rolnej, a pośrednio stymuluje wymianę pokoleniową wśród właścicieli gospodarstw rolnych. Wstępne wnioski wskazują zatem na konieczność uwzględnienia w rozważaniach odnośnie ewentualnych ich wpływu na cały system ubezpieczeń społecznych – informuje Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska. Niezbędne są także konsultacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wspomniane czynności są w trakcie realizacji.

Ponadto Kancelaria Prezydenta informuje, że sprawy wsi i rolnictwa są przedmiotem stałego zainteresowania i zaangażowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrazem tego jest m.in. funkcjonowanie Sekcji Wieś, rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju - gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie wypracowywane są koncepcje stanowiące następnie fundament konkretnych rozwiązań, proponowanych dla sfery rolnictwa i polskiej wsi. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda zaangażował się także bezpośrednio w liczne działania mające na celu zniwelowanie skutków gospodarczych trwającej epidemii, w tym także - dla rolników i obszarów wiejskich. W sposób szczególny polskie społeczeństwo przekonuje się o nadzwyczajnej wartości i znaczeniu pracy rolników obecnie, w czasie trwającej epidemii, ponieważ to właśnie polska wieś gwarantuje naszemu krajowi bezpieczeństwo żywnościowe. Stąd także zaangażowanie Prezydenta Andrzeja Dudy w akcje promujące patriotyzm gospodarczy w postawach konsumenckich, jak np. akcja #KupujŚwiadomie  #ProduktPolski.

Obok podejmowanych aktywności doraźnych, związanych wprost z aktualną trudną sytuacją, istotne jest także rozważanie koncepcji aktywności, w tym - legislacyjnych, które mogłyby systemowo, pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie polskiego rolnictwa w przyszłości.