Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wystosował apel dnia 27.01.2021 do Ministra Rolnictwa o podjęcie zdecydowanych działań w celu poprawy bardzo trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej.

W dniu 2 grudnia 2020 r., Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych  z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych wprowadzających  możliwość skorzystania przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników z rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje do Pana Ministra o pilną nowelizację  ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 roku. Artykuł 65 ww. ustawy postanawia , że z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będzie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO.

W dniu 30 marca 2021 r. Zarząd KPIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w bieżącej kampanii do 15 czerwca 2021 roku. (pismo KPIR)

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej dnia 17.11.2020 wystosował pismo w sprawie trudnej sytuacji na rynku mięsa do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy o następującej treści:

W imieniu rolników regionu Kujawsko-Pomorskiego, informujemy Pana Ministra o drastycznie pogłębiającym się kryzysie ekonomicznym w sektorze rolnym, który dotyka szczególnie gospodarstwa towarowe, produkujące na rynek. Kryzys ten przejawia się szczególnie spadkiem cen skupu mięsa, w tym żywca wieprzowego na obszarze całej Polski.