Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze pomocy suszowej za 2019 rok z puli de minimis, która się właśnie kończy na ten rok, otrzymają od rządu inne wsparcie za pośrednictwem ARiMR. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Jak wcześniej zapowiadałem, mamy rozwiązanie i mino zakazu KE wypłaty należnych rolnikom środków w formule de minimis wszyscy rolnicy uprawnieni o uzyskania wsparcia z powodu strat wywołanych ubiegłoroczną suszą, takie wsparcie otrzymają – poinformował w specjalnym komunikacie minister Jan Krzysztof Ardanowski. Szef MRiRW przedłożył dziś na posiedzeniu rządu projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rolnicy nie zostaną bez wparcia
Zgodnie z jego zapisami, rząd chce przeznaczyć pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy w formule pomocy de minimis w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszy, w 2019 r.
„Chcemy pomóc producentom rolnym, ponieważ wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej m.in. z ograniczeń handlowych i brakiem rynków zbytu w związku z epidemią COVID-19. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się producenci, którzy nadal odczuwają skutki finansowe ubiegłorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy i nie mogą otrzymać wnioskowanej pomocy z uwagi na wyczerpanie się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.” – czytamy w komunikacie resortu rolnictwa.
Kto otrzyma pomoc suszową zamiast de minimis?
Zgodnie z projektem rozporządzenia, pomoc zostanie przeznaczona dla producentów rolnych:
• w których gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy;
• którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, w 2019 r. w formule de minimis, ale nie otrzymali jej z powodu wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.;
• którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi COVID–19 oraz niewypłaceniem pomocy de minimis.
Jakie będą warunki otrzymania tego wsparcia?
• Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
• Aby uprościć warunki ubiegania się o pomoc, utrata płynności finansowej będzie potwierdzana przez producenta rolnego wyłącznie na podstawie jego oświadczenia.
• Wsparcie będzie wypłacone w wysokości należnej producentowi pomocy w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.
• Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Ardanowski poinformował, że przyjęte przez rząd rozwiązania przekazał już do Komisji Europejskiej celem ich notyfikacji.
Źródło; topagrar.pl