Tarcza Antykryzysowa zwalnia beneficjentów PROW z konieczności prowadzenia przetargów na wybór dostawcy czy wykonawcy zadań.

Jak informuje ARiMR na stronie portalu przetargowego, z dniem wejścia w życie przepisów (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, przestał on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

Agencja wyjaśnia również, że powyższe przepisy mają też zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub postępowań o zwrot pomocy, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

Od 18 kwietnia 2020 r. beneficjenci PROW – np. „Modernizacji gospodarstw” nie są obowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Co więcej, jak czytamy w wyjaśnieniach Agencji, także koszty poniesione przed wejściem w życie ustawy nie będą już weryfikowane pod kątem zachowania konkurencyjnego trybu wykonawców.