Ministrowie rolnictwa Irlandii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji, wspieranych przez Chorwację:

Uznają wpływ kryzysu COVID-19 na wszystkich obywateli Europy.
Podkreślają, że naszym wspólnym natychmiastowym priorytetem w tej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego jest ochrona życia i zdrowia ludzi.
Podkreślają kluczową rolę rolników i szeroko pojętego sektora rolno-spożywczego w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego i zaopatrzenia w żywność w Europie w czasie kryzysu, a także utrzymania podstawowych ram wspólnej polityki rolnej (WPR) w tym zakresie oraz konieczności stworzenia silnej WPR w przyszłości.
Wzywają wszystkie państwa członkowskie do współpracy w duchu solidarności europejskiej;
Z niepokojem odnotowują pojawiające się skutki rynkowe kryzysu COVID-19 w sektorze rolno-spożywczym, które są już znaczące w przypadku niektórych podsektorów.
Uważają, że średnio- i długoterminowe skutki mogą być potencjalnie poważne i długotrwałe dla rolników europejskich, dla przemysłu spożywczego i dla gospodarki wiejskiej.
Z zadowoleniem przyjmują solidarność okazaną przez państwa europejskie w reakcji na pandemię koronawirusa, poprzez nowe tymczasowe ramy pomocy państwa, wytyczne dotyczące zarządzania granicami i swobodnego przepływu pracowników oraz dwa etapy Inicjatywy Inwestycyjnej na rzecz Reagowania w warunkach pandemii (Coronavirus Response Investment Initiative), która obejmuje pewną elastyczność w zakresie wdrażania systemu WPR.
Należy jednak uznać, że w chwili obecnej nadal istnieje potrzeba pilnego uruchomienia dodatkowych, odpowiednich i odpowiedzialnych środków w ramach WPR.
Jako ministrowie rolnictwa wzywamy zatem Komisję o umożliwienie:

  • wdrożenia środków na mocy rozporządzenia o wspólnej organizacji rynku (WOR) WPR, w tym w szczególności dopłat do prywatnego przechowywania, w celu wsparcia tych sektorów, które doświadczyły znaczących zawirowań rynkowych i cenowych, a także nadzwyczajnych dopłat dla rolników w najbardziej dotkniętych sektorach na mocy art. 219 i 221 rozporządzenia o WOR.
  • stałego przeglądu i monitorowania wszystkich sektorów w nadchodzącym okresie, przy jednoczesnej gotowości do wprowadzenia dalszych środków WOR w razie potrzeby;
  • natychmiastowego rozszerzenia na państwa członkowskie dalszej elastyczności w ramach obu filarów WPR, w tym w odniesieniu do wcześniejszych terminów płatności, wyższych niż już zapowiedziane stawek zaliczek, uruchomienia szczególnych środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz wdrożenia kontroli na miejscu i kontroli administracyjnych, bez obniżania skuteczności systemu kontroli;
  • dalsza zdecydowanej i skoordynowanej reakcji Europy, która pokaże wszystkim naszym obywatelom kluczową rolę, jaką europejscy rolnicy i szeroko pojęty sektor rolno-spożywczy odgrywają w walce z COVID-19, a także siłę WPR we wspieraniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i energicznie rozwijających się obszarów wiejskich zarówno w tym krytycznym momencie, jak i w przyszłości.
  • przygotowania europejskich gospodarstw rolnych do radzenia sobie z kryzysem COVID-19, a także z innymi obecnymi i przyszłymi wyzwaniami, w tym ze zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej.