W dniu 2 grudnia 2020 r., Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych  z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych wprowadzających  możliwość skorzystania przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników z rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19.

Biorąc pod uwagę, iż praca w gospodarstwie rolnym wymaga od rolnika sprawności fizycznej oczywistym jest, że na skutek powikłań po przebytej chorobie COVID-19 może on utracić zdolność do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Tym samym leczenie tych osób winno być ukierunkowane na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego, a także ocenę jego efektywności organizacyjnej i klinicznej.

Wprowadzenie postulowanych  przez Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej rozwiązań jest niezwykle istotne biorąc pod uwagę dostępne informacje o skali powikłań po przebyciu COVID-19.