Przysiek, dnia 08.04.2020 r.


Krajowa Rada Izb Rolniczych
Biuro Zamiejscowe w Parzniewie


Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zwraca się z prośba o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” przez grupy rolników wspólnie użytkujących maszyny rolnicze w przypadku, kiedy jeden z nich wykorzystał  już limit przyznanej pomocy przewidzianej dla beneficjentów w tym obszarze.

Obecne uregulowania uniemożliwiają przyznanie pomocy w sytuacji, gdy którykolwiek z producentów rolnych chcących współkorzystać z maszyn objętych dofinansowaniem wykorzystał już limit dopuszczalnej pomocy. Rozwiązanie to zdaniem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej skutkuje bezzasadnym wykluczeniem z  możliwości skorzystania z pomocy przez  rolników, którzy nie są w stanie samodzielnie spełnić wymogów do ubiegania się o przyznanie dofinansowania na zakup maszyn o parametrach dających możliwość wspólnego ich użytkowania.

Prezes KPIR – Ryszard Kierzek