Planowane są duże zmiany w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich w latach 2021-2027. Warto zapoznać się z tymi propozycjami oraz wziąć udział w ankietyzacji, gdyż wskazane preferencje i wyniki tych ankiet będą miały wpływ na ostateczny kształt ekoschematów jakie będą realizowane w przyszłości.

 MRiRW zwróciło się z prośbą do KPIR o rozpowszechnienie informacji  i zachęcenie jak największej grupy rolników do wypełnienia ankiety on-line, dotyczącej przyszłych płatności w ramach tzw. ekoschematów, w terminie do 20 czerwca 2020 r.

W załączeniu  pismo MRiRW oraz załącznik wyjaśniający podstawowe założenia planowanych ekoschematów:

W związku z trwającymi w resorcie rolnictwa pracami dotyczącymi opracowania Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027, w tym w szczególności w zakresie nowej płatności bezpośredniej (I filar WPR), tzw. ekoschematów, uprzejmie informuję, że została przygotowana ankieta on-line mającą na celu zebranie informacji na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją zaproponowanych praktyk w ramach ekoschematów. Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://forms.gle/QyNJCT8dT16pgfPA6.

Ekoschematy będą płatnością roczną za realizację zobowiązań/praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, które wykraczają ponad wymogi podstawowe (m.in. warunkowość) i są różne od innych zobowiązań określonych w Planie Strategicznym tj. m.in. zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych.

Rolnicy będą mogli przystępować do nich na zasadzie dobrowolności, natomiast państwo członkowskie, w swoim planie strategicznym, musi zawrzeć propozycję takiej interwencji.

Szczegółowy zakres proponowanych praktyk został przedstawiony w załączniku do pisma.

Pragnę zwrócić uwagę, że w nowym okresie Wspólnej Polityki Rolnej zmianie ulegnie sposób programowania płatności bezpośrednich, tzn. państwo członkowskie będzie musiało oszacować liczbę hektarów, w odniesieniu do których poszczególne płatności mają być realizowane i na tej podstawie zaplanować ich stawki jednostkowe. Dlatego też planowanie ekoschematów może rodzić pewne trudności. Przede wszystkim, trzeba będzie przewidzieć jakie będzie zainteresowanie rolników ekoschematami (tj. ilu rolników do nich przystąpi) oraz na jakiej powierzchni będą one realizowane (liczba hektarów). Ponadto w związku z tym, że rozliczanie płatności w ramach ekoschematów będzie odbywać się w ujęciu rocznym stwarza to ryzyko niewykorzystania środków przez państwo członkowskie w ramach ekoschematów, w przypadku przeszacowania lub znacznego zaniżenia stawek płatności w sytaucji niedoszacowania powierzchni na której będą realizowane ekoschematy. Taki sposób planowania płatności bezpośrednich jest odmienny od obecnego systemu, w którym stawki płatności wynikają z liczby jednostek (np. hektarów) kwalifikujących się do danej płatności.

Jednocześnie nie ma ryzyka utraty środków przez państwo członkowskie, ponieważ cała koperta finansowa jest rozdysponowywana na te jednostki.

Dlatego też, w celu zebrania jak najszerszych informacji na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją zaproponowanych praktyk w ramach ekoschematów, resort rolnictwa przygotował wspomnianą ankietę. Jest ona w pełni anonimowa i składa się z dwóch zasadniczych części: pytań pozwalających scharakteryzować respondenta (województwo, wielkość gospodarstwa, rodzaj posiadanych użytków rolnych i prowadzonej produkcji) oraz pytań pozwalających respondentowi odnieść się do proponowanych w ramach ekoschematów praktyk.

Informacje zebrane z ankiet zostaną wykorzystane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach dotyczących szacowania liczby hektarów, na których poszczególne praktyki miałaby być realizowane, co jednocześnie ma następnie duże znaczenie w planowaniu stawek jednostkowych w ramach ekoschematów. Uzyskane odpowiedzi będą prezentowane tylko w formie danych zbiorczych, np. procentowych.

Ankieta została przekazana do ośrodków doradztwa rolniczego, z prośbą o przeprowadzenie jej wśród rolników w terminie do dnia 20 czerwca br. Mając na względzie, że pozyskanie jak największej liczby zrealizowanych ankiet pozwoli ekstrapolować zebrane informacje na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją zaproponowanych praktyk w ramach ekoschematów, zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie również pracowników Izb Rolniczych w proces ankietowania rolników. Proszę, aby przeprowadzanie ankiet wśród rolników zostało zakończone najpóźniej do dnia 20 czerwca br.

Informacji w sprawie ankiety udzielają Pani Aleksandra Barańska – tel. (22)623 20 53 lub Pani Kamila Błachowicz-Białek – tel. (22) 623 20 81.”

Do pobrania
Download this file (załącznik z uwierzytelnieniem (1).pdf)Szczegółowe wymogi[Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji poszczególnych proponowanych praktyk w ramach ekoschematów]144 kB
Download this file (MRiRW do KRIR ws. ankiety.pdf)MRiRW do KRIR ws. ankiety.pdf[ ]130 kB