W związku ze zmianą kształtu Wspólnej Polityki Rolnej jaki ma obowiązywać  od przyszłego roku, a co za tym idzie zmiany sposobu wnioskowania o płatności Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Pana Premiera w piśmie z 10 sierpnia br. o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do powszechnego udostępnienia informacji o szczegółowych zasadach przyznawania płatności na rok 2023.

W odpowiedzi z dnia 12 września resort rolnictwa poinformował, że  od 2023 r. wsparcie będzie przyznawane zgodnie z Planem Strategicznym WPR na lata 2023-2027, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 31 sierpnia 2022 r. decyzją wykonawczą nr C(2022)6018 final (https://www.gov.pl/web/wprpo2020/zatwierdzony-przez-komisje-europejska-plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027).

Wydanie ww. decyzji umożliwiło otwarcie kolejnego etapu prac nad wdrożeniem reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Dlatego w najbliższym czasie do konsultacji publicznych skierowane zostaną projekty aktów prawnych określających szczegółowe zasady przyznawania wsparcia na lata 2023-2027.

Obecnie trwają również zaawansowane prace nad przygotowaniem broszury informacyjnej. Ponadto Ministerstwo planuje przeprowadzenie, we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego i z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, szerokiej kampanii informacyjnej dla rolników.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozumie potrzeby rolników związane z dostępem do informacji o zasadach przyznawania wsparcia od najbliższej kampanii. Zapewniam również, że w trwających pracach dążono do jak najszybszego uzgodnienia treści Planu Strategicznego z Komisją Europejską. W efekcie podjętych działań Polska jest w pierwszej grupie państw członkowskich UE, które mają wydaną decyzję zatwierdzającą.