Uprzejmie informujemy, iż  25 maja br. zostały wydane wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2”

z dnia 25 maja 2020 r. Zgodnie z wytycznymi, które zamieszczamy w załączeniu, po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający cudzoziemców przy pracach sezonowych zobowiązany jest do zgłoszenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie, zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowe kwarantanny.

Pracownik sezonowy odbywa14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa, przy czym za gospodarstwo uznaje się siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi. Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia bezobjawowego. Test obecnie można wykonać u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego w systemie Drive Thru. O miejscu, gdzie jest możliwe wykonanie badania na wniosek rolnika/plantatora poinformuje, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, dysponujący informacją o najbliższej lokalizacji Drive Thru.

Należy podkreślić, że podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma on możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że obowiązuje całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, ogranicza się kontakt także do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo