W odpowiedzi na pismo znak DRP-XI.0210.1.2022.LL w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przekazuję w załączeniu zamieszczamy opinię Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.